Grappler Station Instructor

Sensei Carl

Jiu Jitsu Instructor

Courses by

Sensei Carl
Closed Guard System

Closed Guard System

October 24, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
X-Guard to Triangle Choke (Sankaku)

X-Guard to Triangle Choke (Sankaku)

October 31, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
X-Guard to Back Take

X-Guard to Back Take

October 31, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Entering into Spider Guard

Entering into Spider Guard

October 3, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Omoplata - Shoulder Submission

Omoplata - Shoulder Submission

October 31, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Super Effective Cross Choke

Super Effective Cross Choke

August 24, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Sneaky Ezekiel Choke

Sneaky Ezekiel Choke

August 24, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Clean, Easy, Elbow Mount Escape

Clean, Easy, Elbow Mount Escape

August 24, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Leg Lasso Sweep

Leg Lasso Sweep

October 31, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Rolly Half Guard Sweep

Rolly Half Guard Sweep

October 17, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Guard Retention with Cross Gripping

Guard Retention with Cross Gripping

October 17, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Hook Sweep from Butterfly Guard

Hook Sweep from Butterfly Guard

January 27, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Dummy Sweep

Dummy Sweep

October 16, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Butterfly to Cross Choke

Butterfly to Cross Choke

October 16, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Flower Sweep

Flower Sweep

August 24, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Anaconda Choke

Anaconda Choke

October 16, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Stack Drill / Inverting to Full Guard

Stack Drill / Inverting to Full Guard

October 16, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Double Lapel Knee Cut Pass

Double Lapel Knee Cut Pass

August 24, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Basic Standing Guard Break

Basic Standing Guard Break

October 15, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Long Step Pass

Long Step Pass

October 15, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Muscle Sweep

Muscle Sweep

October 15, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Mermaid Pass

Mermaid Pass

October 13, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Overhook Collar Control Sweep

Overhook Collar Control Sweep

October 13, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Ball and Chain Sweep

Ball and Chain Sweep

September 14, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Tripod Sweep

Tripod Sweep

November 1, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Sickle Sweep

Sickle Sweep

November 1, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Scissor Sweep

Scissor Sweep

September 14, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Sumi Gaeshi from Guard

Sumi Gaeshi from Guard

September 12, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Bow and Arrow Choke from Back Mount

Bow and Arrow Choke from Back Mount

October 26, 2022
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Back Take Position from Chair Sit

Back Take Position from Chair Sit

September 12, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Rear Naked Choke

Rear Naked Choke

September 12, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Chair Sit Series

Chair Sit Series

September 12, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Straight Armbar - Breaking the Grip

Straight Armbar - Breaking the Grip

September 12, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu
Arm Drag to Truck Position

Arm Drag to Truck Position

November 30, 2021
By 
Sensei Carl
Jiu Jitsu